Muntz

Caleb Muntz

Playing Record

Fijian U20 (2018-2019)

Fiji Warriors (2019)

Fijian Drua (2019)

Flying Fijians vs Barbarians (2019)

Fijian Latui - GRR (2020)

Fun Fact

Speaks Te Reo fluently